СНЦ „МИГ Белене – Никопол“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява трети прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.565 по мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Основни цели на процедурата са инвестиционна подкрепа за подобряване цялостната дейност на преработвателните предприятия, чрез внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи водещи до:
1. по
добро използване на факторите за производство;
2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на

доставка;

3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

4. постигане на
съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
5. подобряване опазването на околната среда.

Подкрепата ще бъде насочена към:
1. Внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на
използването им, и/или

2. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или

3. Намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или

4. Постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или

5. Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или

6. Опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или

7. Подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или

8. Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или

9. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или

10. Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер на 251 107,00 лв. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 17.06.2024 г., 16:30 ч.