Местна инициативна група Балчик-Генерал Тошево, обявява подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.227 мярка 1305 / 7.8. „Изграждане на местна идентичност“. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез ВОМР.

Цели на процедурата:

  • Развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес;
  • Развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер;
  • Изграждане на местна идентичност.

Допустими дейности са:

1. Основните дейности по мярката трябва да бъдат свързани с организирането и провеждането на събития (празник, честване, фестивал и др.), представящи общото за двете части от целевата територия (община Балчик и община Генерал Тошево) културно и природно наследство и да бъдат с акцент върху нематериалното наследство – изпълнение на народни песни и танци, пресъздаване на обичаи, представяне на традиционни земеделски или производствени практики и др.
2. Спомагателните дейности по проекта трябва да бъдат обвързани с основните дейности по проекта и да представят паметта и / или материалното културно и природно наследство на територията – експозиция на движими паметници на културата, разпространение на информационни и / или рекламни материали за сбирките на асоциираните партньори и др.

Общият бюджет по тази процедура е 136 863,10 лева.
Крайният срок за представяне на проектните предложения е 02.09.2019г. до 17:00 часа. Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на МИГ.

Източник: МИГ Балчик-Генерал Тошево