Местна инициативна група Балчик – Генерал Тошево представя за обсъждане, проект за насоки за кандидатстване по процедура №BG05M9OP001-1.121 МИГ Балчик – Генерал Тошево „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“ от Стратегията за Водено от общностите ОП РЧР 2014 – 2020 г.

Процедурата е насочена към реализиране на дейности и мярки, които да дадат възможност на търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда да придобият знания и да усвоят подходящи умения, които да им помогнат да се реализират на пазара на труда, по специално на местния трудов пазар на територията на МИГ Балчик – Генерал Тошево. Посредством реализираните мярки се предвижда да се увеличи броя на започналите работа представители на целевите групи, като същевременно се спомогне за задоволяване потребностите на местните работодатели работодатели. Подобрените умения и знания на лица от всички възрастови групи, притежаващи различен образователен ценз ще подобри конкурентноспособността им и успешната им интеграция на местния трудов пазар.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 • Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;
 • Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
 • Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности (КК) 2, 3 и 4;
 • Наемане на безработни и/или неактивни лица (субсидирана заетост) след преминато обучение – Задължителна дейност;
 • Осигуряване на обучение по време на работа (чиракуване);
 • Работа с работодателите за преодоляване на дискриминационни нагласи при наемането на представители на уязвими групи на пазара на труда, заедно с предоставянето на посреднически услуги за работодателите.

  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 186 017,25 лева.

  Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 26.11.2020 г.

  Можете да изтеглите проекта на документи от интернет страницата на МИГ.

  Източник: МИГ Балчик – Генерал Тошево