Днес 04.12.2019 г. Ви съобщаваме за подписване от трите страни ( Управляващ орган, МИГ Балчик – Генерал Тошево и бенефициент ) на 2 нови административни договора за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по ОПИК 2014 – 2020 г., и ОП РЧР 2014 – 2020 г., чрез СВОМР на МИГ Балчик – Генерал Тошево :

* За мярка „ МИГ Балчик – Генерал Тошево – „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията““ от ОПИК 2014 – 2020 г., беше подписан 1 брой административен договор с бенефициент “ НОВЕЛ КОМ “ ЕООД – гр. Балчик с наименование: Разработка на продуктова иновация – Интелигентна система за енергиен мениджмънт на микросреда в хотели.на стойност 174 710.00  лв.  Като резултат от изпълнението на проекта се очаква засилване на иновационната дейност на НОВЕЛ КОМ “ ЕООД за разработка на екоиновации в областта на мехатрониката и ИТ технологии при разумни срокове, на конкурентни цени и високо качество, чрез стимулиране на инвестициите в научно-изследователска и развойна дейност, повишаване на производствения капацитет, устойчиво развитие и увеличаване на инвестициите в нови продукти, процеси и бизнес модели.

* За мярка „ МИГ Балчик – Генерал Тошево „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“ “ от ОП РЧР 2014 – 2020 г., беше подписан 1 брой административен договор с бенефициент МОРСКО ОКО – 92 “  ЕООД – гр. Балчик с наименование: Обучения и устойчива заетост в МОРСКО ОКО – 92 ЕООД чрез местни инициативи на стойност 141 620.76 лв. Oсновна цел на проекта е да се осигури качествена заетост на 12 икономически неактивни, безработни лица и лица от уязвимите групи – продължително безработни и лица с ниско образование – чрез дейности и мерки, които да повишат тяхната конкурентоспособност и активност на трудовия пазар на територията на МИГ Балчик – Генерал Тошево. Това ще доведе от една страна до подобряване качеството на предлагания туристически продукт, предлаган от работодателя – кандидат и повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта му, като един от основните източници на приходи и добавена стойност на територията на МИГа. От друга страна – приходите от повишеното качество и количесто на предлаганите туристически продукти и повишената конкурентоспособност ще направят новосъздадените работни места УСТОЙЧИВИ.

Източник: Миг МИГ Балчик – Генерал Тошево