СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.633 по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Допустими кандидати по настоящата процедура са:
1. Земеделски стопани, чието стопанство е със стандартен производствен обем над 8 000 евро;

2. Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 20142020 г.

3. За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и
юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват наймалко 6 лица и са извън посочените в т.1 и т.2.

Получателите на финансова помощ трябва да имат постоянен адрес (за физическите лица) или седалище и адрес на управление (за ЕТ и юридическите лица) на територията  на МИГ БалчикГенерал Тошево
.

Допустимите дейности са свързани с инвестиции, които допринасят за подобряване на
цялостната дейност, конкурентоспособност и жизнеспособност на земеделското стопанство, предназначени за:
Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните
производствени материални и/или нематериални активи;
Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти;
За опазване на компонентите на околната среда, вкл. с намаляване на вредните емисии и отпадъци;
Повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните,
фитосанитарните, екологичните и др. условия на производство;
Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;
За осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски.

Крайният срок за кандидатстване е 01.09.2022 г., 17.30 часа. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 221 465,46 лева.