СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ обявява процедура за прием на проектни предложения BG16RFOP002-2.044 по мярка 19.2 – 2.2.2 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“.

Основната цел на настоящата процедура е да се създадат възможности за повишаване на продуктивността на предприятията, диверсификация на продуктовото портфолио и реализиране на продукцията на нови пазари чрез подкрепа с безвъзмездна финансова помощ в съответствие с Националната стратегия за насърчаване на МСП, а също и чрез подобряване на достъпа до финансиране на малките и средни предприятия от територията на МИГ. Следва да се повиши конкурентоспособността на предприятията, да се засили тяхното участие във веригата на добавена стойност и да се ускори постигането на пазарна устойчивост при условията на силно динамична икономическа и конкурентна пазарна среда. Целта на настоящата процедура е директно свързана с постигането специфичната цел 1.4.2. „Капацитет за растеж на МСП» на Приоритетна цел 1.4. „Предприемачество и капацитет за растеж” от Стратегията за ВОМР на МИГ Балчик-Генерал Тошево.

Допустими кандидати по процедурата са малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Балчик – Генерал Тошево и отговарящи на изискванията в Условията за кандидатстване по процедурата.

Общият бюджет на процедурата е 391 160,00 лв. Максималният интензитет на БФП е 90% от общата стойност на допустимите разходи по проект, за всички категории предприятия. Първият краен срок за представяне на предложенията е 20.05.2019 г., 17:00 часа.

Пълният пакет документи (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) по процедурата е публикуван на интернет страницата на МИГ Балчик-Генерал Тошево.