СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ обяви процедура за прием на проектни предложения по мярка 7.8 „Изграждане на местна идентичност“.

Целта на мярката е изграждане на местна идентичност, развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер, развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес.

Общият бюджет на процедурата е 136 863,10 лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 08.04.2019 г., 17:00 ч. При наличие на остатъчен бюджет от първи прием е планиран втори с начална дата 01.08.2019 г. и краен срок 02.09.2019 г.
Документацията по процедурата може да намерите на интернет адреса на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“.