МИГ Балчик – Генерал Тошево обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.558 по мярка 19.2/7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.

Главните цели на процедурата са устойчиво развитие на територията чрез ефективно използване на местните ресурси, както и насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическо развитие в селските райони, в т.ч.:
– Стимулиране на местното развитие, на растежа и подобряване на екологичната и
социално-икономическата устойчивост на селските райони чрез развитие на инфраструктурата и основни местни услуги в селските райони;
– Инвестиране в туристическа инфраструктура;
– Инвестиране в инфраструктура за отдих за публично ползване.

По процедурата ще бъдат подкрепени само кандидати, които не действат като
икономически оператор (предприятие) и предложените проекти са за неикономически
дейности, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.

Допустими дейности по процедурата са:
– Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
– Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
– Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
– Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
– Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 60 090.21 лева. Крайният срок за подаване на предложенията е 10.02.2022 година, 17.00 часа.

Източник: МИГ Балчик – Генерал Тошево