Местна инициативна група Ардино–Джебел с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001- 19.259 по мярка 8.6 – „Подпомагане за инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от СВОМР на МИГ.

Основна цел на мярката е подобряването на конкурентоспособността на фирмите
работещи в горите и преработвателите на горски продукти.
Основни очаквани резултати от изпълнението на дейностите по мярката са:
Подобрена цялостна дейност на горските стопанства и предприятията за преработка на
горски продукти.

Допустими дейности са:
1. Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано
или рязане или развиване;
2. Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и
шлайфане;
3. Сушене и импрегниране на дървен материал;
4. Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни
пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни
отпадъци;
5. Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;
6. Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране.

Втори срок: от 30.07.2020 г. до 17:00 часа на 31.08.2020 г., (Бюджета по
процедурата е в размер на 152 950,00 лева – остатъчни средства от първи прием);
Трети срок: от 30.10.2020 г. 17:00 часа на 02.12.2020 г., (в случай че са
налични остатъчни средства от втория краен срок за подаване на
проектни предложения)

Подробна информация и документи може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

Източник: НСМ