СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява трети прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.112 по мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени
към:

Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие
на туристически услуги); Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на
места за настаняване с до 20 помещения за настаняване, като
финансовата помощ
е до
50 000 лв.
Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1
от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените
продукти и материали);

Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора,
хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги,
ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);

Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено
потребление;

Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието
на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Крайният срок за кандидатстване е до 17:00 часа на 20.06.2022 г. Бюджет на процедурата за трети прием е 262 555,33 лева.