СНЦ „Местна инициативна група Ардино – Джебел“ обявява  прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.255 – МИГ Ардино – Джебел – Мярка 7.6 – „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на територията на МИГ Ардино – Джебел“.

Mярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на територията на МИГ Ардино – Джебел“ има за цел да подпомогне съхранението на духовния и културния живот на населението на територията на МИГ и да подкрепи дейности, свързани с културната идентичност и традиции на територията на МИГ Ардино – Джебел.

Очаквани резултати – население, което се ползва от подобрената инфраструктура /по пол, възраст, уязвими групи – 10 000 души/.

Допустими разходи за финансиране са:

  • Подобрения на недвижимо имущество – възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в т.ч. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
  • закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
  • придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки и др.;
  • разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проекта.

Процедурата е с три крайни срока за подаване на проектни предложения, както следва:

  • Първи срок: от 15.05.2019 г. до 17:00 часа на 20.06.2019 г. (бюджет за приема – 80 000 лв);
  • Втори срок: от 09.10.2019 г. 17:00 часа на 11.2019 г., (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения);
  • Трети срок: от 03.02.2020 г. 17:00 часа на 09.03.2020 г., (в случай че са налични остатъчни средства от втория краен срок за подаване на проектни предложения).

Необходимата документация за канидатстване може да разгледате на интернет страницата на МИГ.