СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 001 – 1 ОПРЧР „Достъп до заетост и обучения“ от стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ Ардино – Джебел“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:№ BG05M9OP001-1.029 „Обучения и заетост на територията на МИГ Ардино – Джебел“.

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е интеграция на безработни лица от всички възрастови групи, регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ – Ардино и филиал на ДБТ – Момчилград – Джебел, в заетост при работодател чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място и субсидия за заетост.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет №1 „Достъп до заетост за търсещите работа и  неактивните  лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” и Инвестиционен Приоритет №3 “Устойчиво  интегриране на пазара на труда на  младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранцията за младежта“ на ОП РЧР.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Предоставяне   на   обучение  за   придобиване  на   професионалната квалификация (нова или повишаване на съществуваща).
2. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности
3. Посредническа дейност на пазара на труда.
4. Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права.
5. Осигуряване на заетост (наемане на работа) следобучение или наемане за стажуване/обучение по време на работа.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на МИГ Ардино – Джебел. Крайният срок за подаване на проектните предложения е: 30.06.2019 г., 17:00 ч.