Местна инициативна група Ардино – Джебел публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по процедура №BG16RFOP002-2.072  чрез подбор на проектни предложения по Мярка 001-1 „Повишаване на конкурентоспособността на МСП на територията на МИГ, чрез създаване на възможности за местен бизнес, включително чрез диверсификация и алтернативни дейности“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

Основни цели на процедурата са:

  • Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможностите за създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности, в т.ч. подобряване нивото на оцеляване на МСП, включително чрез насърчаване на предприемачеството с цел създаване на нови устойчиви предприятия, които да осигуряват заетост на местното население и възможности за повишаване на доходите му.
  • Подобряване на производствените процеси в МСП от територията на МИГ, чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждане на водещи технологични решения, разширяване на производството, чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги.

Допустими дейности са:

  • Насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите, и секторите на НСНМСП..
  • Разработване на дейности в специфични сфери, напр. творчески и културни индустрии.
  • Разработване на нови продукти и услуги, свързани със застаряване на населението.
  • Разработване на нови продукти и услуги, свързани с полагане на грижи и здравеопазване, в т.ч. социално предприемачество.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 17:00 ч. на 30.11.2020 г.
Бюджет по процедурата: 298 100,00 лв.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-страници:

http://www.mig-ardino.bg/ и https://eumis2020.government.bg към документите по процедурата.

Източник: МИГ Ардино – Джебел