СНЦ „Местна инициативна група-Айтос” представя за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедурa чрез подбор на проектни предложения по Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията за ВОМР за периода 2014-2020 година, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Целта на процедурата е насърчаване на предприемачеството и развитие на неземеделски бизнес.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 933 745, 00 (деветстотин тридесет и три седемстотин четиридесет и пет) лева.

Подпомагат се проекти за:

  • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
  • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
  • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.).;
  • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
  • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Допустими за подпомагане са:

  • Земеделски стопани;
  • Микропредприятия регестрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите

Писмени възражения и предложения по проекта на документацията могат да се изпращат в срок до 19 април 2019 г. (включително) на следната електронна поща: mig_aytos@abv.bg.