СНЦ „МИГ-Айтос“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.824 по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Допустими кандидати са: Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Допустими са само кандидати със седалище и адрес на управление за юридически лица и еднолични търговци и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ – Айтос.

Допустими дейности:
– Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
– Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
– Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
– Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
– Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 04.06.2024 г., 23:59 часа. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 242 713,18 лева.