Местна инициативна група Аврен-Белослав с финансова подкрепа на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” в изпълнение на подхода от ВОМР, обявява процедура за подбор на проекти ВG16RFOP002-1.021– „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“.
Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Процедурата за подбор на проекти се обявява в съответствие със стратегията за местно развитие и Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет „Технологично развитие и иновации“.

Целта на процедурата е да се насърчи въвеждането в практиката на иновации, повишаване на иновационната дейност на предприятията и развитие и стимулиране на предприемачество и заетост на МСП на територията на МИГ Аврен-Белослав.

Допустими дейности по процедурата:
1. Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативната продуктова и/или производствена иновация;
2. Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата;
3. Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативната продуктова и/или производствена иновация;
4. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите;
5. Дейности за информиране и публичност.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 391 166,00 лева. Крайният срок за представяне на проектни предложения е 30.11.2019г. до 17.00 часа.
Пълният комплект Условия за кандидатстване може да намерите в интернет страницата на МИГ.

Източник: МИГ Аврен-Белослав