На 12.02.2020 г. г-жа Деница Тодорова – Зам. кмет на община Белослав и Председател на Управителния съвет на МИГ „Аврен – Белослав“ подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Дигитални местни инициативни групи”.
Проектът на МИГ „Аврен – Белослав“, одобрен от Управителния орган на Програмата за развитие на селските райони, получава финансиране по мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

В рамките на 7 месеца ще бъдат изпълнени дейности, насочени към подготовка и разработване на проект за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество „Дигинални МИГ-ове“, в резултат на който ще се спомогне за развитието на териториалното сътрудничество на територията на МИГ „Аврен-Белослав“ с местни инициативни групи от други европейски страни с цел обмяна на опит и добри практики за повишаване конкурентоспособността на местната икономика чрез разработването на иновативна форма за активна комуникация на местно и транснационално ниво съчетаваща информационните технологии и социалната комуникация. Обмяната на опит и добри практики между местните общности от различни страни членки на ЕС ще допринесе за устойчиво и интегрирано развитие на територията на МИГ „Аврен-Белослав“ за осигуряване на по-добро качество на живот, съхраняване на природно и културно наследство и развитие на местния потенциал.

Проектът ще бъде финансиран по ПРСР от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Източник: Миг Аврен– Белослав