Местна инициативна група Аврен-Белослав с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.074, 19.2/1.6-2 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1  „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” на ОП РЧР.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация и/ или за придобиване на нова;
Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот;
Разработването и внедряване на системи за съобразено с нуждите на работодателите обучение на заети лица, отговарящи на високи стандарти за качество;
Въвеждане на обучителни методи и програми, основани на практиката, за повишаване знанията, уменията и компетенциите на заетите съобразно нуждите на пазара на труда.

Общият бюджет по тази покана е 312 932,80 лв.
Крайният срок за представяне на предложения е 05.08.2019 г. 17:00 часа.
Повече информация може да намерите на сайта на ИСУН 2020 както и на интернет страницата на МИГ.

Източник: НСМ