СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.666 по мярка 19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ трябва да допринесе за постигането на основната цел на Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ АвренБелослав“ – устойчиво развитие на местната икономика, основано на собствения потенциал и
териториална идентичност, насърчаване на иновационната активност, стимулиране на растеж и заетост за подобро качество на живот
. Очакваните резултати от прилагането на мярката са свързани с реализиране на проекти занасърчаване на заетостта и разкриване на нови работни места, както и запазване на  съществуващите; стартиране и развитие на неземеделски дейности, оползотворяване на туристическия потенциал за развитие на територията.

Допустими кандидати могат да бъдат:
1.
Земеделски стопани
;
2. Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по
Търговския закон, Закона за кооперациите;

3. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 319 774,40 лева. Крайният срок за представяне на предложенията е 15.11.2022 г., 17:00 часа.