В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-10/25.01.2017 г.  за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, СНЦ „Местна инициативна група Поморие“ ще проведе следните информационни срещи, свързани с популяризиране на Стратегия за ВОМР и мерките към нея, както следва:

– Информационна среща на тема: „Изпълнение и отчитане на проекти по мерки от СВОМР, финансирани от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., която ще се проведе на 12.12.2019 г. от 14:00 часа в Зала № 2 на Общински съвет – Поморие в сградата на Община Поморие;

– Информационна среща на тема: „Изпълнение и отчитане на проекти по мерки от СВОМР, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., която ще се проведе на 13.12.2019 г. от 14:00 часа в Зала № 2 на Общински съвет – Поморие в сградата на Община Поморие.

На срещите ще бъде обсъден напредъка на бенефициентите по изпълнение на сключените административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедури на отделните оперативни програми, както и актуална информация относно предстоящото сключване на нови административни договори.

Каним всички заинтересовани страни да вземат участие в предстоящото събитие на 12 и 13.12.2019 г. от 14:00 ч. в Зала №2 на Общински съвет – Поморие в сградата на Община Поморие.

Източник: Миг Поморие