В продължение на 7 месеца МИГ ЛОМ ще подготви съвместно с партньорите си Gal Meridaunia от Италия и LAG Litoral de la Janda от Испания проект, съгласно подписания на 09.07.2019 г. Административен договор № РД 50-30 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020.

Договорираният проект с наименование „Предприемачество за устойчиво развитие на нашите селски територии“ на СНЦ „МИГ-ЛОМ“ е на стойност 48 568 лв. и ще се реализира през подготвителната фаза на мярката. Като резултат той ще представлява готово, разработено транснационално проектно предложение, насочено към устойчиво развитие на територията на МИГ на базата на обменен опит и съвместно сътрудничество в ЕС. Той ще осигури активизиране и разгръщане на предприемаческия потенциал за устойчиво развитие на селските територии в трите европейски страни.

Проектната цел ще бъде реализирана с изпълнението на предвидените дейности, включващи проучване и анализ на местната идентичност на трите партньора, провеждане на он-лайн работни срещи с потенциалните партньори за дебатиране получените резултати. По време на служебни пътувания на членовете на общото събрание на МИГ-ЛОМ при партньорите от Италия и Испания ще бъде подисано партньорско споразумение за разработеното общо проектно предложение, с което ще се кандидатства по процедура BG06RDNP001-19.083 за подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 по ПРСР 2014-2020 г.

Спецификата в разработването на транснационалния проект се състои в намиране на пресечните точки за взаимен интерес на партньорите, методите и начините за въздействие за постигане на целите на местната общонст в европейски аспект.

Източник: НСМ