МИГ Марица

Адрес: общ. Марица, с. Калековец, ул. „Иван Вазов“ № 5
Тел.: 032/907 815
Изпълнителен директор – Мария Гюзелева: 0882 41 33 60; 0877 18 47 75
Експерт по прилагане на СВОМР – Мария Костова: 0877 18 77 42
Е-mail: leader_maritsa@abv.bg
http://leader-maritsa.eu/