На  15.12.2016 год. в с.Баните, хотел „Родопа” от 10,30 часа и на 16.12.2016 год. в с.Давидково, читалище „Зора” от 10,30 часа се проведоха планираните информационни срещи във община Баните. На  20.12.2016 год в гр.Чепеларе, хотел „Савов”от 10.30 часа и на 21.12.2016 год. в с.Орехово, къща за гости  „Телесфор” от 10,30 часа бяха проведени информационните срещи и в община Чепеларе, а на 22.12. и 23.12.2016 год.  в гр.Лъки, залата на ТИЦ от 10,30 часа.

Организатори на срещите бяха Фондация „РЗСД- Авицена”, гр.Смолян, които осигуриха зала, материали, консумативи, кафе-пауза и хартия за участниците. Основна тема, представена на срещите бяха мерките, включени в  Стратегия за Водено от общностите местно развитие за период 2014 – 2010 год. финансирани по програма за развитие на селските райони, условията за кандидатстване и изпълнение на проекти.

Срещите бяха еднодневни. Участници в тях  бяха представители на бизнес сектора – земеделски производители, микропредприятия, малки и средни предприятия, развиващи икономически дейности на територията на  трите  общини, както и  представители на публичен и нестопански сектор – Общини Баните, Лъки и Чепеларе, читалища, неправителствени организации. Те изслушаха с  интерес материала, които беше подготвен в презентационен вид за срещата, дискутираха по въпроси, които са наболели по отношение на нещата, които могат да се направят за техните населени места и споделиха предложения относно това, което може да се направи на база мерките, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ „Преспа”. Основен интерес проявиха относно  Подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”  и  Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” /Подмярката ще се прилага съгласно изискванията и условията в Регламент (EC) №1305/2013/.

На участниците в шестте информационни срещи бе представен и индикативния времеви график за прием на проектни предложения по  мерки от Стратегията през 2017 година. Графикът е достъпен за всички заинтересовани на сайта на МИГ „Преспа” –община Баните, Лъки и Чепеларе.

Проведените събития са в изпълнение на дейности по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР” и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.