Г-н Гуинард, благодаря Ви, че се съгласихте да дадете интервю за Националната асоциация на местните инициативни групи в България и нейния уеб портал www.vomr.bg. Моля, нека да започнем с няколко думи за Вас.

Аз съм кмет на Ploeuc-L’Hermitage, която от 2014 г. насам е селска община. Също така и първи вицепрезидент на съветa на департамент Côtes d’Armor и отговарям за общата администрация на услугите, териториалните солидарности и Европа от 2015 г. насам. Бивш директор на МИГ, понастоящем съм председател на МИГ „Пей дьо Сен Бриюк“ и председател на ЛИДЕР Франция – националната федерация на селските райони, участващи в „Програмата за развитие на селските райони“ в Европа.
През различните ми мандати съм отдаден изключително на развитието селските райони и на Европа.

Последната ни среща беше в Ла Рошел, Франция, за да обсъдим проекта, в който сме партньори. Ще ни кажете ли малко повече за него?

ACCESS’R спечели конкурс за колективни мобилизационни проекти за развитие на селските райони, инициирани от Френската национална селска мрежа. Това е програма за капитализация, разпространение на добри практики и подкрепа за мениджъри на проекти в областта на обществените услуги в селските райони.

По какъв начин този проект би допринесъл за развитието на българските местни инициативни групи (МИГ) и местните общности?

Работата по капитализация, която ще бъде осъществена в рамките на ACCESS’R, има за цел да определи кои и какви проекти вече са изпълнени в тази област в рамките на ЕЗФРСР и секторите, при които достъпът до услуги е най-ограничен. Целта е пропуските да бъдат запълнени чрез иновативни и устойчиви промени. След като информацията бъде събрана, тя ще бъде разпространена в голям мащаб и ще бъде насочена най-вече към европейските местни общности и МИГ, които ще могат да се ангажират с тези добри практики и да ги приложат на техните териториите. Този процес безспорно ще допринесе за развитието на обществените услуги в селските райони и за по-доброто сътрудничество между МИГ.

Изглежда, че подходът ЛИДЕР/ВОМР не е достатъчно популярен в България и няма достатъчно информация за прилагането на този подход извън страната. По отношение на опита, натрупан в страните от ЕС, сме сигурни, че можете да ни разкажете за многобройните добри практики и решения на различни въпроси, които сте срещнали по време на прилагането на подхода. Ще се радваме, ако разкажете малко за Вашия опит пред българските представители на МИГ.

Като член на многобройни национални и европейски органи, ЛИДЕР Франция е признат партньор и се старае да отрази трудностите и да защити интересите на 340-те селски района, ангажирани с подхода ЛИДЕР/ВОМР, но и да оцени техните успехи. За да популяризираме подхода, ние си сътрудничим ежедневно с всички видове заинтересовани страни, за да повишим осведомеността за подхода чрез множество действия, публични изяви и участие в много семинари. Без този подход на комуникация, програмата ще бъде ограничена само до хората, които работят по ЛИДЕР/ВОМР. Основният съвет, който бих могъл да дам е да се наблегне на популяризиране подхода, а не само да се търсят възможности за набиране на средства. Това ще ви помогне да разрешите проблемите и да намерите решения.

От колко време Франция прилага подхода ЛИДЕР/ВОМР и колко МИГ в момента работят? Какво се е променило през всичките тези години?

ЛИДЕР се прилага във Франция от 1991 г. и започна с малък брой територии – 40 МИГ. Понастоящем има 340 МИГ с 26 000 общини и 28 милиона жители. За 25 години увеличихме броя на МИГ десет пъти. Франция пое инициативата на подхода ЛИДЕР, водена от духа за местно развитие, ръководено от местното население. За съжаление, с напредването на програмните периоди е все по-трудно да се запазят основите на подхода (подход „отдолу нагоре“, сътрудничество, изграждане на мрежи от участници и т.н.) Във Франция се сменя управляващия орган с всеки програмен период, което не ни позволи да се възползваме от ЛИДЕР изцяло. Днес административните ограничения блокират програма, която е близо до селските територии и нейните заинтересовани страни.

С какви финансови средства разполагат МИГ във Франция през текущия програмен период?

Общият пакет е от 687 милиона евро от ЕЗФРСР по подхода ЛИДЕР, т.е. малко над 5% от ЕЗФРСР за Франция. За програмния период 2014-2020 г. разпределението по МИГ е между 1 и 2 милиона евро, което съответства на 3 милиона евро публични средства, но това все още е недостатъчно за финансиране на цялостни стратегии.

Към кои сектори са насочени основните проекти, финансирани по подхода ЛИДЕР/ВОМР и какви са мерките, които се субсидират във Франция?

Стратегиите варират в зависимост от регионите, но като цяло са насочени към следните теми: услуги за населението, запазване на природното и културно наследство, развитие на местната икономика. След няколко програмни периода, стратегиите се стесняват до около 2-3 теми.
За да получат финансиране, териториите трябва да разработят стратегия и програма за действие в съответния мащаб. След това те се избират чрез регионална покана за представяне на проекти. На избраните територии, организирани в Местни инициативни групи (МИГ), се предоставя финансов пакет за изпълнение на програмата. Програмен комитет, съставен от местни публични и частни субекти след това осигурява подбора на проектите, включени в настоящата програма. Основният проблем днес е да се получи публично съфинансиране, ангажирано с ЕЗФРСР.

 Какъв механизъм за финансиране се прилага за проектите на МИГ? Прилагате ли многофондови стратегии за местно развитие? Успяхте ли да привлечете други източници на финансиране за МИГ и техните бенефициенти, с изключение на европейските фондове?

Ние не прилагаме многофондови стратегии. Местните стратегии обаче се разработват в тясна връзка с други механизми като регионални или ведомствени планове, което позволява публичното съфинансиране да се ангажира с ЕЗФРСР. МИГ се стремят да имат глобална визия, чрез която ЛИДЕР участва в една или повече оси. В някои френски региони структурите, които са свързани с МИГ, също управляват пакет от регионални фондове, ЕФРР и ЕФМДР, на териториално ниво, но това се отнася само за регион Бретан.

Смятате ли, че подходът ЛИДЕР/ВОМР получава достатъчна подкрепа от европейските институции и по-специално от Европейската комисия? Имате ли препоръки за подобряване на комуникацията в това направление?

Чрез нашите срещи в Брюксел с депутати или членовете на Комисията осъзнаваме, че дори името ЛИДЕР да е известно, мнозина не знаят как се прилага подходът. Бюджетната логика не трябва да има предимство пред количествено измеримата качествена работа на подхода. ЛИДЕР не трябва да се разглежда като фонд, а като програма. Важно е да се повиши информираността на европейските участници по подхода. Други държави извън ЕС също желаят да прилагат ЛИДЕР, което е доказателство за интереса към него. Считам, че е от съществено значение да се говори повече за значимостта на ЛИДЕР във всяка държава-членка и наистина да имаме Европейска федерация, която да се грижи за интересите на ЛИДЕР.

Бихте ли казали няколко думи за Общата селскостопанска политика след 2020 г.?

Политическият и бюджетният контекст е сложен. Въпреки това, ЛИДЕР не следва да се използва като променлива за адаптиране в ОСП. Напротив, тя трябва да бъде укрепена. Съобщенията на Комисията са добри, защото запазва 5% от ЕЗФРСР за ЛИДЕР. Но това не е достатъчно. Освен това от ЛИДЕР Франция провеждаме кампания за Европейска програма за развитие на селските райони, която ще позволи истинска европейска политика за развитие на селските райони, която днес липсва. За тази цел е необходимо ЛИДЕР да остане в политиката на сближаване и да не бъде извадена, както беше обявено.

Кои са най-важните съвети, които бихте дали на МИГ в България, за да направят работата си по-ефективна и успешна? За какви проблеми трябва да са наясно? Какви са трудностите, които те могат да срещнат в бъдеще?

Основите на подхода са от съществено значение и никога не трябва да се отдръпвате от тях. Това е основата и целта на тази програма. Във Франция частично забравихме тези фундаментални принципи и затова днес изпитваме трудности, защото ЛИДЕР вече не се приема като програма за развитие в очите на управляващите, а като фонд. Също така е важно да се организирате на регионално и национално ниво, за да можете да придадете повече натиск върху управляващите органи и да можете да защитавате тази програма, която всички ние обичаме.