Започва работата по изпълнение на проект „Изграждане екопътека при село Садовец“, финансиран по процедура №BG06RDNP001-19.724 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“, от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
По-рано този месец председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ г-н Петър Петров и г-н Ивайло Николов – ВрИД Кмет на община Долни Дъбник подписаха административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за финансиране на проекта. Той предвижда изграждане на екопътека по поречието на р. Вит в землището на с. Садовец. Предвижда се туристическата пътека да бъде по трасето на съществуващ черен път. Цялото трасе с обща дължина 4300 м. ще бъде почистено, ще се разположи ново лесопарково обзавеждане, изработено от естествени материали (дърво, камък, метал). В началото и в края на екопътеката ще се поставят информационни табели със схема на трасето, природните дадености, както и митове и легенди на местностите през които преминава. По цялото трасе на екопътеката ще бъдат поставени указателни табели, с които освен, че ще се посочва посоката на движение, ще се забранява паленето на огън и изхвърлянето на отпадъци, извън определените за това места. По протежение на маршрута се разкриват много красиви гледки, като при тези места се предвижда изграждане на екологични места за отдих и съзерцание и поставяне на пейки, маси, навес, беседки и кошчета за смет.
Общата стойност на проекта е 149 039,72 лв., които са изцяло безвъзмездна финансова помощ, предоставена от СВОМР.