Започва работата по изпълнение на проект „Изграждане на съоръжение за туристическа атракция – макет на хипотетична възстановка на археологически обект „Римска крайпътна станция Ад Путеа“ в с. Рибен, община Долна Митрополия“, финансиран по процедура №BG06RDNP001-19.724 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“, от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
В края на миналата година председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ г-н Петър Петров и г-жа Поля Цоновска – Кмет на община Долна Митрополия подписаха административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за финансиране на проекта.
Той предвижда изграждане на съоръжение за туристическа атракция и по конкретно: макет – хипотетична възстановка на разкрития край с. Рибен археологически обект – „Римска крайпътна станция Ад Путеа“. Макетът ще бъде поставен на площадка разположена в центъра на с. Рибен и ще дава представа на туристите посещаващи крепостта за това как вероятно е изглеждала тя в миналото. Площадката ще бъде почистена, заравнена, ще бъде положена подходяща настилка. Самият макет ще бъде изработен от подходящи материали с оглед на това, че ще е открит и изложен на външни метеорологични условия целогодишно. Теренът около макета ще бъде затревен. Ще се поставят кошчета за отпадъци, пейки и информационна табела. Предвидено е соларно осветление положено в основите на макета.
Общата стойност на проекта е 149 971.70 лв., които са изцяло безвъзмездна финансова помощ, предоставена от СВОМР.