На 03.09.2021 г. в Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, се проведе официална церемония, на която служебният земеделски министър проф. д-р Христо Бозуков връчи заповеди за допълнително финансиране на 63 Местни инициативни групи. На събитието присъстваха представители на екипите на МИГ, както и ръководителят на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони, заместник-министър Георги Събев. 

Съгласно получената заповед, на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово се предоставя допълнителен финансов ресурс в размер на 799 000 лв. за финансиране на проекти и 114 000 лв. за текущи разходи и популяризиране на Стратегията. 

Допълнителното финансиране за местни проекти в размер на 799 000 лв. се предвижда да се разпредели по следните мерки от Стратегията:

М 1–4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” – 28 595,13 лв.;

М 2–4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” – 36 080,00 лв.;

М 3–6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – 10 103,00 лв.;

М6–7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – 724 221,87 лв. 

Предстои подписване на допълнително споразумение, след което МИГ ще може да провежда процедури за кандидатстване с проекти. 

Проф. Бозуков информира присъстващите, че предвиденият бюджет през следващия програмен период се очаква да бъде над 600 млн. лева. Средствата, предвидени за неговото финансиране, са в размер на 10% от бюджета на Стратегическия план за развитие на земеделието и развитието на селските райони, както и по 2% от бюджетите на програми „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“ и „Околна среда“. 

Източник: МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово