Местна инициативна група Свиленград – Ареал подписа два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие. Договорите са сключени с „Бурденис компост“ ЕООД и „ Петица-1“ ЕООД .

Чрез реализирането на договорите ще се постигне социално – икономическата интеграция на маргинализираните общности на територията на МИГ Свиленград Ареал, чрез осигуряване на заетост на една от най-уязвимите групи на пазара на труда – ромите и осигуряване на заетост на лица над 54 годишна възраст, застрашени от социална изолация. Основните приоритети на проектите са насочени към предоставяне на възможност за включване в заетост и подобряване на достъпа до социални и здравни услуги.

Проектното предложение на „Бурденис компост“ ЕООД ще е с продължителност 16 месеца и е на стойност 136 582,05 лева. Проектът ще се изпълнява в партньорство с община Свиленград и чрез него ще се създадат благоприятни условия за включване на неактивни, безработни и уязвими групи на пазара на труда, чрез осигуряване на заетост на 14 лица , като 4 лица за период от 12 месеца при кандидата и 10 лица за период от 9 месеца при партньора. Ще се проведат 2 информационни семинара.

Проектното предложение на „Петица-1“ ЕООД ще се реализира за 13 месеца и е на стойност 42 162,65 лева. Чрез проекта ще се осигури заетост на 4 лица от целевата група и ще се проведе семинар на тема „Повишаване на здравната култура.

С реализирането на проектите ще се постигне дългосрочен положителен ефект на пазара на труда, защото включените дейности в проектните предложения предоставят на лицата знания, умения и включване в заетост. Ще бъде увеличена тяхната конкурентоспособност, мобилност и увереност. Ще се постигне успешна интеграция на пазара на труда.

Одобрените проекти са на обща стойност 178 744,70 лв. и се финансират от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., по процедура BG05M9OP001-2.096 „МИГ Свиленград-Ареал 2.1.Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград-Ареал “

Източник: МИГ Свиленград – Ареал