МИГ Кирково-Златоград, на основание Указания на екип ВОМР при Министерството на храните и горите, НЕ променя крайните срокове за прием по отворените към момента процедури. Предложенията се подават изцяло по електронен път в ИСУН-2020, както следва:

До 17:00 часа на 30.03.2020 г – по Процедура BG06RDNP001-19.202 МИГ Кирково – Златоград, Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково – Златоград”-втори прием;

До 17:00 часа на 18.05.2020 г – по Процедура BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково-Златоград, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ – първи прием.

Източник: МИГ Кирково – Златоград