МИГ „общини Момчилград и Крумовград“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 1.6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“ от стратегията за ВОМР на МИГ „общини Момчилград и Крумовград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001 – 1.042 „МИГ- общини Момчилград и Крумовград – обучения за заети лица“. Процедурата се изпълнява в съответствие с Приоритет 4 – Инвестиране в човешкия капитал, Специфична цел 4.2 „Организиране на обучения за придобиване на проф. квалификация, стажуване, чиракуване“.

Целта на процедурата е да се предоставят обучения на заетите лица на възраст над 54 г. и наети и самостоятелно заети лица със средно и по-ниско образование, което ще подобри и повиши способността им да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. Обученията ще спомогнат да се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места ”, Инвестиционен приоритет 6  „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително, чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции ” на ОП РЧР.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица
2. Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка
3. Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот
4. Разработване и внедряване в предприятията на системи за обучение на заети
5. Въвеждане в предприятията на обучителни методи и програми, основани на практиката

Крайният срок за представяне на предложенията е 15.05.2019 г., 17.00 часа, за който са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения в размер на 67 560,00 лв. Пълният комплект на Условия за кандидатстване и приложенията е публикуван на интернет страницата на сдружението.