Местна инициативна група Хисаря, уведомява заинтересованите страни, че със Заповед № 44/03.01.2020 г. на изпълнителния директор, издадена на основание чл. 42, ал. 3 от ПМС № 161/04.07.2016 г., чл. 6, т. 1 от Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-36/20.04.2019 г. и в изпълнение на Решение № 2 по Протокол № 37 /03.01.2020 г. на УС на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“ е активиран прием на проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.015 „МИГ ХИСАРЯ ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В ОБЩИНА ХИСАРЯ ”, включена в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“, финансирана по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) С ФИНАНСИРАНЕ ОТ ОПНОИР 2014-2020 г. с втори краен срок 04.03.2020 г., 17:30 часа, с целия остатъчен финансов ресурс от 919 226,00 лева.

Източник: Миг Хисаря