Изпълнителният директор на сдружение „МИГ Харманли“ – г-жа Диана Гочева и Управителят на ЕТ „Митко Славов – 2021“ – г-н Митко Славов, сключиха с Държавен фонд „Земеделие“ тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Проектното предложение е със стойност на одобрените за финансиране разходи в размер на 54 349,47 лв. и стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ в размер на 35 831,25 лв.

По проекта е предвидено закупуване на оборудване за нуждите на автомивка на самообслужване на територията на „МИГ Харманли“ – система за външно измиване и прахосмукачка.

След осъществяване на проекта, ще се разкрие 1 ново работно място, което ще допринесе за изпълнение на един от приоритетите на програмата – създаване на устойчива заетост и повишаване на стандарта на живот в селските райони.

След осъществяване на проекта, ЕТ „Митко Славов – 2021“ ще създаде ново поколение Автомивка на самообслужване на територията на МИГ Харманли. Чрез въвеждане на новата система за измиване на автомобилите ще бъде постигнато по-голямо удобство за клиентите, по – достъпни цени, ефикасност на измиването, персонализиране и удовлетворение от постигнатото качество. Ще бъде подпомогнато икономическото развитие на селския район чрез насърчаване на устойчива заетост и развитие на устойчив бизнес на територията на МИГ Харманли.